15 Temmuz darbe girişimi sonrasında MGK'nin tavsiyesiyle Bakanlar Kurulu tarafından alınan OHAL kararına ilişkin ilk kanun hükmünde kararname Resmi Gazete’de yayımlandı. 3 ay süreli Olağanüstü Hal uygulamasının yürürlüğe girmesinin ardından yayımlanan 12 maddelik ilk OHAL kararnamesi ile 1043 özel öğretim kurum ve kuruluşu ile yine özel öğrenci yurdu ve pansiyonu, 35 sağlık kurum ve kuruluşu, 1229 vakıf ve dernek, 19 sendika, federasyon ve konfederasyonla 15 vakıf yükseköğretim kurumu kapatıldı. Ayrıca gözaltı süresi bir ayı bulabilecek. Kararnamede buna ilişkin, "Gözaltı süresi, şüphelinin yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren otuz günü geçemez. Yakalanan asker kişiler adli kolluk görevlilerine teslim edilir. Yürütülen soruşturmalar kapsamında görev ve unvan ayrımı yapılmaksızın kamu görevlileri de dahil olmak üzere bütün şüpheli, mağdur ve tanık ifadeleri adli kolluk görevlileri tarafından da alınabilir. Asker kişiler hakkında verilen tutuklama kararları, 13 Aralık 2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 111 inci maddesinde belirtilen ceza infaz kurumlarında yerine getirilir" denildi.

Görevden alınan bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez

Yürütülen soruşturmalar sonucunda görevlerine son verilen kamu görevlilerine yönelik alınacak tedbirler kararnamede şu şekilde yer aldı: "Görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; görevinden çıkarılanların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bu fıkrada sayılan görevleri yürütmekle birlikte kamu görevlisi sıfatını taşımayanlar hakkında da bu fıkra hükümleri uygulanır. Görevlerine son verilenlerin silah ruhsatları ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Kamu görevi sona erdirilen personele ait kadro ve pozisyonlara, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve diğer mevzuattaki kısıtlamalara tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca belirlenecek sayıda kadro ve pozisyon için atama yapılabilir."

Haber; Ş. ÇAKIR