Merkeze bağlı Camikebir Mahallesi, Şen Sokak üzerinde bulunan ve evrak üzerinde başka isimlere kayıtlı olsa da Tuncay Şahin’e ait olduğu bilinen binada izinsiz şekilde ticari amaçlı inşa edilen kaçak yapılara önce ceza kesip ‘Yıkım’ kararı çıkartan Oya Kocaman öncülüğündeki Düzce Belediyesi Encümeni, bir sonraki toplantıda bu kararından 360 derece dönerek her şeyin usule uygun olduğu yönünde karar alıp 320 bin TL’lik cezayı iptal etmişti. Bu duruma seyirci kalmayıp belediyenin geri adım attığı kararın uygulanması için Bolu İdare Mahkemesi’ne dava açan Meclis Üyesi Cihat İnan’ı mahkeme heyeti haklı buldu. Tamamen ticari alan kazanımı sağlayacak düzenlemenin ilk kararda olduğu gibi yıkılıp ilgililere ceza verilmesi yönünde karar alındı. O dönem encümendeki kararlarda etkili olan Oya Kocaman’ın para cezası ve yıkım kararının geri alınmasından kısa süre sonra başkan yardımcılığı görevine getirilmesi ve gelinen süreçte davanın belediye aleyhine sonuçlanması Başkan Dr. Faruk Özlü’nün liyakattan uzak ve işbilmez isimleri yakın ekibine aldığını bir kez daha gösterdi.

Düzce Belediye Meclisi Üyesi Cihat İnan tarafından Düzce Belediyesi aleyhine açılan davada mahkeme kararını verdi.

MAHKEME ‘İPTAL’ KARARINA ‘DUR’ DEDİ

Düzce eski TSO Başkanı Tuncay Şahin’e ait olduğu bilinen Camikebir Mahallesi, Şen Sokak üzerinde yer alan binada, belediyeden gerekli izinler alınıp ruhsata işlenmeden kaçak şekilde inşa edilen yapıların tamamen ticari amaçlı olduğu yönünde karar alan mahkeme heyeti,   düzenlemeler için önce yıkım ve ceza kararı alan ancak bir sonraki toplantıda bu karardan geri adım atan Düzce Belediyesi’ne ‘Dur’ dedi.

KAÇAK YAPI İÇİN ÖNCE YIKIM VE CEZA SONRA ‘USULE UYGUN’ KARARI

Resmi kayıtlarda Şahin ailesinin bazı fertleri üzerine kayıtlı olan yapının teras katında yapılan inşaat için 13 Temmuz 2021 tarihinde yıkım ve yapı sahibine 320 bin 317 TL para cezası verilmesine hükmeden Oya Kocaman öncülüğündeki Düzce Belediyesi Encümeni, 5 Ağustos 2021’de tekrar toplanarak bu karardan geri adım atmıştı. Zabıta ekipleri tarafından yerinde tespit edilen imara aykırılıkların, tekrar gündeme alınarak yıkım ve para cezasına dair encümen kararının iptaline karar verilmesi o dönem tartışmaları da beraberinde getirmişti.

MECLİS ÜYESİ İNAN SOLUĞU MAHKEMEDE ALDI

Düzce Belediyesi Meclis Üyesi Cihat İnan tamamen ticari amaçla inşa edildiği için yıkılması gerektiğini savunduğu Tuncay Şahin’e ait binadaki ilk encümen kararının uygulanması için soluğu mahkemede aldı. Bolu İdare Mahkemesi’ne yıkım ve ceza işlemlerini geri alan Düzce Belediye Encümeni’nin 5 Ağustos 2021 tarihli kararının iptali için dava açan İnan’ı mahkeme haklı buldu.

MAHKEME İNAN’I HAKLI BULDU

Karar duruşmasında mahkeme belediye encümeninin geri adım attığı kararı iptal ederek, 13 Temmuz 2021’deki ceza ve yıkıma yönelik ilk kararın uygulanması yönünde aldığı kararı şöyle açıkladı:

“Uyuşmazlıkta, dava konusu taşınmaz mahallinde yapılan denetim neticesinde düzenlenen 05 Temmuz 2021 tarihli yapı tatil zaptında; "binanın çatı katında yer alan açık teras kısmının belediyeden ruhsat alınmadan kapatıldığı ve yapının güney cephesinde ruhsat eki projede yer almayan yangın merdiveni bulunduğu" tespitlerine yer verildiği, her ne kadar projede yer almadığı idarece tespit edilen ve ruhsat eki projede bulunmadığı hususunda ihtilaf olmayan açık teras alanının kapatılmasına ilişkin tadilatın, ilgili mevzuat kapsamında ruhsat gerektirmeyen pergola niteliğinde olduğu belirtilse de, yapı tatil tutanağı eki fotoğraflar incelendiğinde, yapının onaylı mimari projesine aykırı olarak açık terasın metal konstrüksiyon + cam malzeme ile kapatılması suretiyle kapalı alan oluşturulduğu, emsal artışına neden olarak yapıdaki kullanım alanını arttırdığı ve bağımsız bölümün dış cephe görünümünün değiştirilerek kazanılan yeni alanın işyeri olarak kullanıldığı anlaşılmakla, ruhsata tabi olmasına rağmen izinsiz şekilde inşa edilen imara aykırılık nedeniyle verilen para cezası ve yıkım kararının, idarece geri alınmasına dair dava konusu encümen kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Öte yandan, davacı tarafından uyuşmazlık konusu yapıda izin alınmaksızın yangın merdiveni inşa edildiği ve bu yönüyle de dava konusu encümen kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülse de, dava konusu encümen kararının yapıdaki aykırılıklardan dolayı verilen para cezası ve yıkım kararının geri alınmasına ilişkin olduğu ve bu kararla iptal edilen ilk encümen kararında da yangın merdiveni ile ilgili bir değerlendirme yapılmadığı anlaşılmakla, bu hususta Mahkememizce değerlendirme yapılmasının, idarece işlem tesis edilmemiş bir konuda hüküm kurulması ve idarenin yerine geçilerek hukuka uygunluk denetiminin aşılması sonucu doğuracağından, bu iddia yönünden değerlendirme yapılmasına olanak bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 268,40-TL yargılama gideri ile karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 5 bin 500 TL avukatlık ücretinin davalı idarece davacıya verilmesine, gider avansından artan miktarın kararın kesinleşmesinden sonra Mahkememizce re'sen davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere 30 Kasım 2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.”

İPTAL KARARINDA “OYA KOCAMAN” ETKİSİ

Öte yandan 2021 yılında belediye encümeninde alınan kararlarda büyük etkisi olduğu bilinen Encümen Üyesi Avukat Oya Kocaman’ın, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile yakın ilişkisi olan Tuncay Şahin’e ait bina için alınan kaçak yıkım ve para cezası kararının iptalini sağladıktan sonra başkan yardımcılığı gibi önemli bir göreve atanması dikkat çekmişti. Düzce TSO Seçimleri’nde Şahin’in tekrar oda başkanlığına seçilmesi için bizzat görüşmelerde bulunduğu bilinen Başkan Özlü’nün o dönem Kocaman’ı sağ kolu yapmasının arkasında “Şahin’i cezadan kurtarmasının” önemli rol oynadığı konuşulmuştu.

ÖZLÜ’NÜN YAKIN ÇALIŞMA EKİBİ BÖYLE Mİ OLMALI?

Ancak gelinen noktada Tuncay Şahin’i koruyup kollayıcı adımlara rağmen, mahkeme tarafından binada imara aykırı şekilde yapılar inşa edildiği bir kez daha onandı. Hukukçu olmasına bağlı olarak bu konulara oldukça hakim olan Oya Kocaman’ın doğru yol gösterici adımlar atması gerekirken, belediyeyi bu hale düşürmesi ve Başkan Özlü’ye şirin görünmek için alınan kararın iptalinde rol oynaması Başkan Özlü’nün yakın çalışma ekibine duyulan güveni de göstermiş oldu.

İşte Düzce'de gündem olan Mahkeme Kararı:

Y1

2-1

3

y 4-1