Düzce Belediyesi mücavir alan içinde belirlenen 3 adet arsa için satış kararı aldı. İkisi Arapçiftliği, biri de Beslanbey’de bulunan arsaların düzenlenen açık artırma ile satışı yapılacak.

Düzce Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, mülkiyeti belediyeye ait olan 3 adet taşınmazın Açık Teklif Usulü Arttırma ile satılacağını duyurdu. 19 Ocak 2023 Perşembe günü Düzce Belediyesi Merkez Bina Encümen Salonu’nda düzenlenecek ihale için gerekli şartlar da açıklandı.

İhale edilecek mülklere ait geçici teminat tutarı yüzde 3 olurken, satışlar ilgili kanun kapsamında KDV’den muaf olacak.

Taşınmazlara ilişkin şu bilgiler verildi:

NO         MAHALLE            ADA       PARSEL ALAN m2             CİNSİ     MUHAMMEN BEDEL      GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI                İHALE SAATİ

1             ARAPÇİFTLİĞİ    3015      9             2285.42                ARSA     3,656,672.00 TL               109,700.16 TL    16:30

2             ARAPÇİFTLİĞİ    2643      2             1111.20                  ARSA   1,944,600.00 TL               58,338.00 TL      16:45

3             BESLANBEY         3177      4             10136.67              ARSA     18,752,839.50 TL             562,585.19 TL    17:00

İhaleye katılmak isteyenlerde aranacak şartlar ise şöyle sıralandı:

*Kanuni ikametgâh belgesi (Şirketlerde aranmaz)

* İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, Ticaret Odası Kaydı ibraz edilmesi.

* Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

* İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.

* 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 26. maddesinde belirtilen değerlerde yukarıda yazılı teminat tutarlarının verilmesi.

* İsteklinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ve idareye borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.

*İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen belgelerini “Alındı Belgesi” karşılığında ihale günü ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edebilirler.

* İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Düzce Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 200,00 TL (iki yüz) makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir. İstekliler İhaleye ilişkin şartnameyi emlak istimlâk müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görebilir.