banner851

banner614

SON BAŞVURU 31 ARALIK

banner619

Düzce Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Necmi Köroğlu, bazı alacakların yeniden yapılandırmasıyla ilgili detayları açıklamak üzere kameralar karşısına geçti. Müdür Köroğlu, yapılandırma kapsamına giren borçlardan, taksit sürelerine ve başvurulara kadar birçok konuya açıklık getirdi.

banner846
Ekonomi 15.12.2020, 11:20 17.12.2020, 12:29
2580
SON BAŞVURU 31 ARALIK
banner844

17 Kasım 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı “bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun kapsamında Sosyal Güvenlik Alacaklar da yapılandırılma kapsamına alındı.

Düzce SGK İl Müdürü Necmi Köroğlu, vatandaşların akıllarında soru işaretlerini gidermek amacıyla düzenlenen basın toplantısında yapılandırmanın detaylarıyla ilgili merak edilenler sorulara cevap verdi.

Buna göre; Yapılandırma Kapsamında; 2020/Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait;

 • Sigorta primleri,

 • Genel sağlık sigortası primleri,

 • İşsizlik sigortası primleri,

 • İş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları,

 • 6183 sayılı kanun/48.md kapsamında taksitlendirilen alacaklar,

 • Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,

 • BAĞ-KUR (4/B) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar,

 • İsteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri,

 • 31.8.2020 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olup, 31.12.2020 tarihine kadar kesinleşen idari para cezaları,

 • Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenen alacakların; Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle henüz ödenmemiş olan fer’ileri,

 • 5510/ Ek 5, Ek 6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler ile

Sosyal Güvenlik Kurumunca Takip ve Tahsili Yapılan;

 • Damga vergisi,

 • Eğitime Katkı Payı,

 • Özel İşlem Vergisi,

KAPSAM DIŞI ALACAKLAR

 • Covid-19 pandemi sebebiyle ödemeleri 2020 yılının Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelenen 2020 yılı Mart, Nisan ve Mayıs ayı sigorta primleri,

 • 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanun hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihi itibariyle devam eden yapılandırma borçları,

 • Sağlık hizmeti sunucularına (hastaneler, eczaneler, optikçiler) yersiz yapılan ödemelerden veya bunlara kesilen cezai şartlardan doğan alacaklar,

 • SGK kira alacakları, yapılandırma kapsamında değildir.

YAPILANDIRMANIN AVANTAJLARI

 • Yapılandırma kapsamındaki alacaklara,

 • Asgari işçilik değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan eksik işçilik tutarına,

 • 31.08.2020’den önce yapılan tespitlere ilişkin olup 31.12.2020 tarihine kadar kesinleşen idari para cezasının aslının yarısı silinirken kalan yarısına, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE uygulanacaktır.

 • Rücuen alacaklara,

 • Yersiz ödenen gelir ve aylıklara, Kanuni faiz yerine Yİ-ÜFE uygulanacaktır.

PEŞİN ve İKİ TAKSİTTE ÖDEMENİN AVANTAJI

Peşin Ödeme Avantajı:

 • Prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %10’unun en son 01.03.2021 tarihinde veya geç ödeme zammıyla birlikte 31.03.2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde, %90 Yİ-ÜFE silinecektir.

2 Taksitle Ödeme Avantajı:

 • İlk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %50’sinin en son 30.04.2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde, %50 Yİ-ÜFE silinecektir.

TAKSİTLİ ÖDEMELER

 • Taksitle ödemeyi tercih edenler ikişer aylık dönemlerde 6,9,12,18 eşit taksitle ödeme yapabileceklerdir.

 • Tercih edilen taksit sayısına göre belirlenen katsayılar kullanılarak ödenecek tutar hesaplanacaktır.

 • Tercih edilen taksit sayısı artırılamayacak, ancak azaltılabilecektir.

 • Peşin ödeme veya tercih edilen taksit tutarları kredi kartıyla ödenebilecektir.

 • Taksit sayısı azaltılmak istenirse ödenecek tutar yeni taksit sayısının katsayısı ile yeniden hesaplanacaktır.

SPOR KULÜPLERİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerine ait borçlar,

 • Peşin veya 2’şer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilirler.

     BORCU YOKTUR YAZILARI

Borçlarını yapılandıranlar;

 • Borçlarını peşin olarak öderlerse,

 • Taksitle ödemenin tercih edilmesi halinde ise ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi şartıyla borcu yoktur yazısı alabilecektir.

Bu şekilde;

İhalelere katılabileceklerdir.

Hak ediş ödemelerini alabileceklerdir.

Devlet yardımı, teşvik ve desteklerinden yararlanabileceklerdir.

1

KAPSAMA GİREN BORÇLAR NEDENİYLE TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARA KONULAN HACİZLER İLE ALINAN TEMİNATLAR

Kanunun yürürlük tarihinden önce 6183 sayılı Kanuna göre yürütülen icra takipleri neticesinde uygulanan hacizlere ilişkin;

 • Yapılandırma başvuru sırasında peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde yapılandırılan borcun tamamının ödenmesinin ardından, taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ise; ilk taksit tutarının ödenmesi, hacze konu olup yapılandırma kapsamına girmeyen başka bir borcun bulunmaması ve borçlu tarafından talep edilmesi halinde yapılandırma öncesi toplam borç miktarı kadar ( asıl alacak + gecikme cezası + gecikme zammı) hacizler baki kalmak kaydıyla Taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki hacizler, kaldırılabilecektir.

HACZE KONU MALLARIN SATIŞININ TALEP EDİLMESİ

Yapılandırma başvurusunda bulunan borçlu;

 • Yapılandırma kapsamına giren alacaklardan dolayı daha önce Kurumca haciz konulmuş taşınır veya taşınmaz mallarının icraen satışını talep edebilecektir.

 • Mallar borçlunun yazılı muvafakati alınarak 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre satılabilecektir.

 • İcraen satıştan elde edilecek tutar yapılandırma taksitlerine mahsup edilebilecektir.

 • Bu talep, Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksit tutarlarının ödenmesine engel teşkil etmeyecektir.

BAĞ-KUR (4/B) SİGORTALILARININ HİZMETLERİNİN DURDURULMASI

Prim borcu bulunan 4/b (tarım dahil) sigortalılarının borçlarını 1.2.2021 (31 Ocak 2021 hafta sonuna denk geldiği için) tarihine kadar ödememeleri veya; Yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde;

 • 31.10.2020 (Ekim ayı dahil) tarihinden önceki, prim borcu bulunan hizmet sürelerini durdurarak prim borçları silinecektir.

 • Faaliyetleri devam ediyor ise sigortalılıkları 1.11.2020 itibariyle yeniden başlatılacaktır.

 • Ancak kendileri veya hak sahiplerinin daha sonra talep etmeleri durumunda, cari pek tutarı üzerinden hesaplanan borcun tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde ödemesi halinde durdurulan süreler ihya edilebilecektir.

DURDURULAN BAĞ-KUR SÜRELERİN YAPILANDIRMA KAPSAMINDA İHYASI

 • BAĞ-KUR (4/b) sigortalılarının daha önceki kanunlarla durdurulan hizmet sürelerine ilişkin olarak 1.2.2021 (31 Ocak 2021 hafta sonuna denk geldiği için) tarihine kadar başvuruda bulunmaları halinde,

 • Prim borcu asılları Yİ-ÜFE ile güncellenerek yeni tutar hesaplanacaktır.

 • Hesaplanan tutarın 30.04.2021 tarihine kadar ödenmesi halinde durdurulan süreler ihya edilebilecektir.

 • İhya ödemelerinde Yİ-ÜFE’de herhangi bir indirim uygulanmayacaktır.

SAĞLIK YARDIMLARI

4/b (BAĞ-KUR), Ek-5 ve Ek-6 kapsamındaki sigortalılar, borçlarını yapılandırarak, ilk taksiti ödemeleri ve yapılandırma kapsamı dışında 60 (altmış) gün  ve üzeri prim borcunun bulunmaması halinde sağlık yardımlarından yararlanabilecektir.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI  BORÇLARI

 • 5510/60-g kapsamında GSS sigortalısı olanlardan daha önce hiç gelir testi yaptırmamış olanların 31.03.2021’ e kadar gelir testine başvurması halinde;

 • GSS prim borcu, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihine göre güncellenecektir.

 • Gelir testi sonucunda hane içindeki geliri asgari ücretin 1/3’den az olduğu tespit edilenlerin borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir.

 • 60-g sigortalıların 31.08.2020 ve öncesine ait GSS prim borçlarının ana parasını 30.04.2021 tarihine kadar ödemesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı silinecektir.

 • Ayrıca bu sigortalıların 2020/Ağustos ayı ve öncesi prim borçlarına bakılmaksızın, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihinden itibaren geriye doğru 1 yıl içinde 30 gün GSS primi ödenmiş olması ve 2020/Ağustos ayı sonrasında 60 gün ve daha fazla prim borcu olmaması şartıyla 30.04.2021 tarihine kadar ilaç ve özel hastaneler dahil sağlık hizmetlerinden yararlanacaktır.

YAPILANDIRMANIN BOZULMASI

 • İlk iki taksitin süresinde ödenmemesi,

 • İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında 2’den fazla taksit ihlali yapılması,

 • Bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammıyla ödenmemesi,

Hallerinde yapılandırma bozulacaktır.

BAŞVURU SÜRESİ YERİ VE ŞEKLİ

İşverenlerce; 31.12.2020 tarihi mesai bitimine kadar ilgili üniteye/birime şahsen posta (Taahhütlü, iadeli taahhütlü) veya 31.12.2020 saat 23:59’a kadar e-sigorta yoluyla yapılabilecektir.

Primini kendi ödeyen sigortalılar; ile 4/b (Bağ-Kur) liler

 • 31.12.2020 tarihi mesai bitimine kadar ilgili ünite/birime şahsen, posta (Taahhütlü, iadeli taahhütlü) veya 31.12.2020 saat 23:59’a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecektir.

 • 4/c prim ve kesenek borçları için; 31.12.2020 tarihi mesai bitimine kadar Kesenek Bilgi Sisteminden e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü-Primler Daire Başkanlığına, İdari Para Cezaları için ise e-sigorta kanalıyla veya elden yada posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu SGİM / SGM Müdürlüğüne başvurabilirler.

Ayrıca; Vatandaşlarımız,  www. sgk.gov.tr adresli internet sitemizden veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezlerimize başvurarak ayrıntılı bilgi alabilirler. Kurumumuza borçlu tüm vatandaşlarımızı son günü (31 Aralık 2020) beklemeden yapılandırmaya müracaatlarını  bekler, iyi günler dileriz.

Yorumlar (1)
th 7 ay önce
ben vergi dairesine gittim memur beni internetten yapıcan burdan yaılmıyor deyip eve yolladı,adam kayırma dayı yeğen ilişkileri sonucu bu kadrolar eğitimsiz kişilerce zapt olmuş malesef
19°
açık