Düzce Belediyesi Nalbantoğlu Mahallesi’nde 1, Beyciler Mahallesinde 3, Beslanbey Mahallesinde ise 1 arsasını ihale yolu ile satışa çıkarttığını duyurdu.

20 Temmuz’da Düzce Belediyesi Encümen Salonunda açık teklif usulü ile yapılacak ihale ile ilgili yapılan açıklamada, “Mülkiyeti Belediyemize ait cinsi ve nitelikleri aşağıdaki listede belirtilen 5 adet taşınmazın, 2886 Devlet İhale Yasasının 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü Arttırmayla satılacaktır. İhale 20 Temmuz 2023 Perşembe günü aşağıda belirtilen saatlerde Düzce Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale edilecek mülklere ait geçici teminat tutarları %3 oranında olup, Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4-p maddesi uyarınca (K.D.V.‘den istisna) K.D.V. muaf olup tahmini satış bedelleri ve ihale teminat tutarları, aşağıda olduğu gibidir” denildi.

Satışa çıkartılan 5 arsanın toplam bedelinin yaklaşık 30 Milyon TL olduğu öğrenildi.

Düzce Belediyesi, ihale için gerekli belgeleri şu şekilde duyurdu:

Kanuni ikametgâh belgesi (E-Devlet veya Nüfus Müdürlüğü'nden)

Nüfus kayıt örneği (E-Devlet veya Nüfus Müdürlüğü'nden)

 İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, Ticaret Odası Kaydı ibraz edilmesi.

 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

 İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.

 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 26. maddesinde belirtilen değerlerde yukarıda yazılı teminat tutarlarının verilmesi.

TABAN FİYATLARI 100 TL’NİN ÜZERİNE ÇIKTI… TABAN FİYATLARI 100 TL’NİN ÜZERİNE ÇIKTI…

 İsteklinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ve idareye borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.

İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen belgelerini “Alındı Belgesi” karşılığında ihale günü ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edebilirler.

 İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Düzce Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500 TL (BeşyüzTürklirasi) makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir. İstekliler İhaleye ilişkin şartnameyi emlak istimlâk müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görebilir. İlan olunur.

HABER: Savaş ARI