TBMM Başkanlığı, Meclis tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu’na seçilecek 7 üyelik için, şartları taşıyan aday adaylarının 2 Mayıs Salı günü saat 18.00'e kadar TBMM Başkanlığına başvuru yapmalarına ilişkin duyuru yaptı. Başvurular için 29-30 Nisan ve 1 Mayıs 2017 tarihlerinde Mecliste nöbetçi personel bulundurulacak. TBMM Başkanlığı tarafından duyurulan ilan şu şekilde:  

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının geçici 21'inci maddesinin (C) fıkrası gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından üçü Yargıtay üyeleri, biri Danıştay üyeleri ve üçü nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından olmak üzere Hâkimler ve Savcılar Kuruluna yedi üye seçimi yapılacaktır. Başvuruda aşağıdaki belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir.
a) TBMM Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru dilekçesi
b) Özgeçmiş
c) Son altı ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
ç) Nüfus cüzdanı örneği (Başvuru tarihi itibarıyla 65 yaşının doldurulmamış olduğunun tespiti için gerekmektedir.)
d) En az dört yıllık yükseköğrenim diplomasının ya da mezuniyet belgesinin onaylı örneği veya aslı ibraz edilmek kaydıyla bir sureti
e) Aday adayının üyesi olduğu kuruma göre Danıştay Başkanlığı ya da Yargıtay Başkanlığından alınacak belge
f) Aday adayı olmak isteyen avukatların fiili olarak bağlı olduğu barodan alacağı avukatlık süresini gösterir belge; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan avukatların çalıştıkları kurum veya kuruluştan alacakları hizmet belgesi; öğretim üyeleri için Yükseköğretim Kurulundan öğretim üyeliğinde geçen fiili hizmet süresini gösterecek şekilde alınacak belge
g) Hâkimler ve Savcılar Kurulu adaylığı için son üç ay içerisinde alınmış adli sicil ve arşiv bilgilerini gösterir belge
ğ) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış herhangi bir siyasi partiye üye olunmadığına dair belge
h) Erkek aday adayları için askerlik durum belgesi (d), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin Yargıtay ve Danıştay üyeleri tarafından ibraz edilmesi gerekmemektedir. Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular ile eksik belgeli başvurular işleme konulmayacaktır.”  

Dilber başvuramayacak
Öte yandan açıklanan şartlardaki bir madde, HSK üyeliği başvurularını dört gözle bekleyen Düzce Barosu eski Başkanı Avukat Ali Dilber’in önünü kapadı. AK Parti üyesi olan Dilber, “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış herhangi bir siyasi partiye üye olunmadığına dair belge” şartı nedeniyle başvuruda bulunamayacak.